Algemene voorwaarden

 • Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de AAI academie en de opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van de AAI academie. 

 • Overeenkomst:

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de training Kwispelkracht De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren.

de AAI academie heeft het recht om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de training.

Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van de (aan)betaling.

Is de opleiding waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.

Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer bij acceptatie van deelname aan de opleiding, uitgezonderd vakantieperioden, binnen vijf werkdagen de factuur voor de (aan)betaling dan wel een bevestiging van deelname.

De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met, de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

 • Inschrijfvoorwaarden

Deze training is voor kindercoaches, psychologen, kindertherapeuten, orthopedagogen of mensen die met kinderen en/of jongeren werken of deze behandelen en daar een kwalificatie voor hebben.

 • Betaling

Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief via de mail van deelname aan de opleiding waarvoor is ingeschreven. Hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.

De inschrijving voor de basisopleiding is pas definitief nadat het bedrag van de betaling is bijgeschreven. Dit kan de gehele betaling zijn of het eerste termijn. De datum van het eigen bankrekening afschrift van de deelnemer geldt als bewijs.

Betaling vindt plaats binnen 14 dagen.  De deelnemer kan 14 werkdagen bedenktijd in acht nemen. De deelnemer verplicht zich tot tijdige betaling.
 

 • Annulering

Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd.

Wordt binnen 6 weken voor de aanvang geannuleerd, dan is 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd.

Vanaf 3 weken voor de start van de opleiding is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt de AAI aademie zich het recht voor de opleiding te annuleren. Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.

De AAI academie is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd!  Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.

In geval van bijzondere omstandigheden kan Kwispelkracht afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van Kwispelkracht.

Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep dan wordt € 45, –  administratiekosten in rekening gebracht.

Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Kwispelkracht.

 • Kosten

De AAI academie behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzigingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht.

 • Studieperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele training waarvoor u zich heeft aangemeld.

 • Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de training waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of de AAI academie Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de AAI academie lesmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en de websites van de Kwispelkracht training, Roots kinder- en jeugd therapie of Paws for You op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van de AAI academie.
 

 • Merknaam

Met nadruk wordt de cursist(e) erop gewezen dat de naam Kwispelkracht/ AAI academie een beschermde merknaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de merknaam en inbreuk op de rechten van het merk Kwispelkracht/AAI academie zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Deelnemers aan de training Kwispelkracht zijn vrij om de oefeningen toe te passen in groepjes of individuele kinderen en adolescenten. Het is niet toegestaan collega’s, leerkrachten, hulpverleners of andere volwassenen op te leiden.  Dit is alleen voorbehouden aan de AAI academie en de door haar aangewezen trainers.

 • Aansprakelijkheid

De AAI academie spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de training uit te voeren. De AAI academie is niet aansprakelijk voor letsel/ schade aan de deelnemers of hun hond gedurende de training.

De  AAI academie is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

De AAI academie is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de training. Kwispelkracht is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.

De AAI academie is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van waar de trainingen gegeven worden op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op de AAI academie. Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico.

De AAI academie is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

De  AAI academie behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de module te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.

 • Conflict

Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.  De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

 

 

 • Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de AAI academie vertrouwelijk behandeld.  Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk. De AAI academie zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar deelnemers zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt.

De AAI academie houdt zich aan de privacy wetgeving.

 • Overige voorwaarden

De  AAI academie behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.

De, AAI academie  aanvaard geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

 • Akkoord algemene voorwaarden

Door het inschrijfformulier (online) te versturen heeft u kennisgenomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.